اسکی فضایی – گام زن دست و پا

کاربرد: سبب افزایش قدرت اندام های فوقانی، تحتانی  و کمر، کمک به بهبود بیماری های قلب و ریه می شود. همچنین بین چهار عضو اعضای بدن ایجاد هماهنگی نموده باعث بهبود حرکات گردن، شانه های کرخت شده و کشش ماهیچه های پشت می شود و موجب بهبود رماتیسم و سایر بیماری های مفاصل می شود.

ظرز استفاده: روی پایه ها بایستید در حالتی که با دو دست دسته ها را محکم گرفته اید، دست ها و پاهای خود را متناوبا حرکت دهید.