تاب کودکان

یکی از دستگاه های ورزشی پارکی می باشد و دارای ایمنی لازم برای کودکان بوده و شادی و نشاط همراه با ایمنی و آرامش خاطر به ارمغان می آورد.