ریلکس ثابت

کاربرد: (ریلکس) واژه ای انگلیسی به معنای شُل کردن بدن است. فردی که بتواند به طرز صحیحی بدنش را ریلکس و شُل کند به راحتی قادر است پارازیت ها و افکار منفی ذهن خود را کنترل نماید و فکرش را آرام سازد. به عبارتی « وقتی بدن ارام می شود، ذهن نیز آرام می شود».

طرز استفاده: روی سکو نشسته، میله ها را با دو دست گرفته و خود را به سمت جلو و عقب انعطاف دهید.