سوارکاری – توسن

کاربرد: برای تقویت فعالیت های قلبی و تنفسی، تقویت ماهیچه ها در اعضای کمر، شکم، پشت و افزایش توازن در هر چهار عضو، برای تقویت خم شدن و کشش در مچ، آرنج و مفاصل لگن و زانو مناسب است.

طرز استفاده: روی دستگاه نشسته دستگیره را گرفته و پدال ها را به سمت جلو به حرکت در آورید و در هر حرکت یک نفس عمیق بکشید.