قایقرانی

کاربرد: باعث تقویت عضلات کمر، عضلات پشت بازو و ساعد و تقویت شش ها و قلب می شود.

طرز استفاده: روی جایگاه نشسته و دسته ها را با دو دست بگیرید و پاها را روی محل قرار دهید و دسته ها را به صورت متناوب به طرف خود بکشید و بدن خود را به صورت حالت قایقرانی به حرکت در آورید.