مسگری

کاربرد: دستگاه مسگری جهت تقویت ماهیچه های شکم، کمر، ستون فقرات و افزایش انعطاف پذیری و تحرک مفاصل ستون فقرات و پشت کاربرد دارد. چرخش کمر  با کشش متعادل در ماهیچه های کمر تاثیر بسزایی در باز کردن کانال ها، رگ ها و تسریع در گردش خون و تقویت ماهیچه های کمر خواهد داشت.

طرز استفاده: با هر دو دست دستگیره را گرفته و در  محل دایره شکل بایستید و بدن را از ناحیه کمر به دو طرف بچرخانید.