پرس سر شانه

کاربرد: باعث تقویت ماهیچه ها در اندام های فوقانی و شانه ها می شود و همچنین به بهبود چابکی و انعطاف پذیری  و هماهنگی مفاصل و شانه و آرنج ها کمک می کند.

طرز استفاده: روی صندلی پشت به دستگاه نشسته و دستگیره ها را با دو دست بگیرید و به سمت پایین بازو بکشید و به ارامی رها کنید.