پرس سینه

کاربرد: موجب پرورش و افزایش قابلیت انعطاف و خم شدگی ماهیچه ها در اندام فوقانی قفسه سینه ، شانه ها و پشت می گردد.

طرز استفاده: روی صندلی نشسته و دستگیره ها را با دو دست بگیرید. و فشار دهید آنقدر که بازوها کاملا کشیده شوند و به آهستگی برگردانید.