چهارفرمان

کاربرد: باعث تقویت ماهیچه های ناحیه شانه، مفاصل آرنج ها و مچ  گردیده و عملکرد قلب و شش ها را تقویت می نماید. همچنین خون در بدن سریع تر گردش می نماید.

طرز استفاده: مقابل دستگاه به حالت ایستاده و رو به فرمان قرار بگیرید سپس چرخ ها را در جهت داخل و یا خارج به ارامی بچرخانید.