کشش عضلات

کاربرد: بافت و پیوندهای عضلات پا را کشش داده و باعث افزایش تحرک و خم شدگی مفاصل می شود. طرز استفاده: یک پا را متناسب با قد خود در داخل دستگاه قرار داده و با فشار به پای دیگر حرکات کششی را به اطراف تمرین کنید.